Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Zawartość koszyka

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin sklepu Riwal Poland

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  Riwal Poland Sp. z o.o.


SPIS TREŚCI:  

I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE
II.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
III.   ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA
IV.   SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
V.    KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
VI.   REKLAMACJA PRODUKTU
VII.  PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
VIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
IX.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
X.    POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
XI.   WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENA OD UMOWY

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://sklep.riwalpoland.com.pl, prowadzony jest przez Riwal Poland sp. z o.o., ul. Zamkowa Wola 31 A, 96 – 200 Rawa Mazowiecka, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział pod numerem KRS: 0000309251, NIP: 7272726737, REGON: 100527402, adres poczty elektronicznej: [email protected]


2. Niniejszy Regulamin dotyczy konsumentów jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.


3.
Umowa Sprzedaży jest zawierana w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.


4. Miejsce wydania produktu musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


5. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się dostarczać rzeczy wolne od wad.


6. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego są wyrażone w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest każdorazowo przy składaniu przez Klienta zamówienia.


7. Wszelkie terminy są liczone zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, co oznacza, że termin oznaczony
w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.


8. Definicje:


- DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
   pracy.


- FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie indywidualnego Konta


- FORMULARZ ZAMÓWIENIA
– Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.


- KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym.


- KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2018.1025).


- KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.


- KONSUMENT
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym, która nie jest związana bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową osoby fizycznej.


- NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedającego cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.


- PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedającym.


- REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.


- DOWÓD ZAKUPU -
faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U.2017.1221) i innymi stosownymi przepisami prawa.


- SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy pod adresem internetowym: http://sklep.riwalpoland.com.pl  - tu był adres mailowy  za pośrednictwem, którego Klient może złożyć zamówienie.


- SPRZEDAJĄCY
– Riwal Poland sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zamkowa Wola 31 A, 96 – 200 Rawa Mazowiecka, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział pod numerem KRS: 0000309251, NIP: 7272726737, REGON: 100527402, adres poczty elektronicznej: [email protected]


- UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


- ADRES REKLAMACYJNY - Riwal Poland Sp. z o.o. ul. Zamkowa Wola 31 A, 96 – 200 Rawa Mazowiecka lub adres internetowy: [email protected]


- MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU -
adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Klienta.


- CHWILA WYDANIA PRODUKTU - moment, w którym Klient lub wskazana przez niego do odbioru osoba
   trzecia obejmie produkt w posiadanie.


- USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


- USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
   (Dz. U. 2017.683.)


- KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (Dz. U. 2017.2070).


- ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedającym.


- PRZEDMIOT UMOWY -
produkty i dostawa będące przedmiotem Umowy Sprzedaży.


- WADA - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.


- WADA FIZYCZNA - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym, w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego, nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.


- WADA PRAWNA - sytuacja, kiedy sprzedany produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.


II.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM


1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.


2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta – wypełnieniu Formularza Rejestracji i kliknięciu pola „Utwórz konto”.  W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię
i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.


3. Usługa Elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
[email protected] lub też pisemnie na adres: Riwal Poland Sp. z o.o., ul. Zamkowa Wola 31 A, 96 – 200 Rawa Mazowiecka.


4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.


5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Sprzedającego. 


6. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta oraz składania Zamówienia – z chwilą utworzenia oraz złożenia Zamówienia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.


7. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji
z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Zamkowa Wola 31 A, 96 – 200 Rawa Mazowiecka.


8. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem
i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


III.   ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA


1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.


2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie, tj. do 48 godzin, potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedającego o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości
e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedającym.


3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. III.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedającego. 


4. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego
w Zamówieniu miejsca wydania produktu.


5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich
i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia,
a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.


IV.   SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


1. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, płatność gotówką przy odbiorze osobistym, płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, przelewy24, PayU


2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem z góry bądź przez system Przelewy24 czy PayU Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku dokonania ww. płatności, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.


3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. 

V.   KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU


1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 


3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta w siedzibie Sprzedającego jest bezpłatny.


4. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: przesyłka kurierska lub przesyłka kurierska za pobraniem.


5. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Riwal Poland Sp. z o.o., ul. Zamkowa Wola 31 A, 96 – 200 Rawa Mazowiecka,
w dni robocze, w godzinach: 7:00 – 15:00


6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin dostawy. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


7. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klient lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedającego.


VI.    REKLAMACJA PRODUKTU


1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta: pisemnie na adres: Riwal Poland Sp. z o.o., ul. Zamkowa Wola 31 A, 96 – 200 Rawa Mazowiecka lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]


2. W celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju
i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.


3. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.


4. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.


5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Riwal Poland Sp.z o.o., ul. Zamkowa Wola 31 A, 96 – 200 Rawa Mazowiecka. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedający, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedającemu w miejscu, w którym Produkt się znajduje. 


6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).


7. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.


8. Jeżeli produkt sprzedany ma wadę, Konsument może:

złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,

złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.


9. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba
że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.


10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.


11. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również żądać:

  1. wymiany rzeczy na wolną od wad,
  2. usunięcia wady.


12. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę
         w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.


13. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo
w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.


14. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu
i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.


15. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na
koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.


16. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. VI.14.


17. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.


18. Sprzedający w terminie czternastu dni od momentu otrzymania ustosunkuje się do:

  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądania usunięcia wady.


19. W wypadku nieustosunkowania się w ww. terminie, uważa się, że Sprzedawca uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.


20. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.


21. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.


22. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.


VII.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. VII.8 niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu za wystarczające uznaje się wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie
na adres: Riwal Poland Sp. z o.o., ul. Zamkowa Wola 31 A, 96 – 200 Rawa Mazowiecka lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]


2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.


3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:


- dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (Umowa Sprzedaży) – od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,


- dla umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub
w częściach – od chwili objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,


- dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od chwili objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,


- dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 


5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Riwal Poland Sp.z o.o., ul. Zamkowa Wola 31 A, 96 – 200 Rawa Mazowiecka.


7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

VIII.    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW


1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.


2. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.


3. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów części elektronicznych i akumulatorów.


4. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.


5. Z chwilą wydania przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta
nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.


6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.


7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.


8. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.


9. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.


10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem niebędącym konsumentem będą rozwiązywane polubownie, a w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.


IX.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.


2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści postanowień Regulaminu na skutek zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.


3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie klienci będą informowani poprzez ogłoszenie tych zmian na stronie sklepu internetowego.


4. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży na podstawie niniejszego Regulaminu ewentualne zmiany Regulaminu nie będą naruszały przedmiotu i zakresu praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.


5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U.2017.1219) dla Umów Sprzedaży z Klientami będącymi konsumentami - przepisy Ustawy o prawach konsumentów (Dz. U.2017.683) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 


6. Sklep Internetowy dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu
w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.


X.    POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie: „RODO” sklep internetowy pod nazwą Riwal Poland Sp. z o.o. informuje, że przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.


2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U.2018.1000).


3. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego jest Sprzedający tj. Riwal Poland sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zamkowa Wola 31 A, 96 – 200 Rawa Mazowiecka, e-mail: [email protected]


4. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przedmiotu działalności Sprzedającego, w tym przede wszystkim do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych. Administrator Danych Osobowych posiada prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych, którym jest analiza odwiedzin sklepu internetowego oraz obsługę i realizacja zamówienia złożonego przez Klienta.


5. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji złożonego zamówienia.


6. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.


7. Odbiorcami danych osobowych Klientów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.


8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt. 4. Klient może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


9. Klient posiada prawo do:

-  żądania od Riwal Poland sp. z o.o. dostępu do danych osobowych,

- sprostowania danych osobowych,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- przenoszenia danych osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.


10. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep internetowy zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się na stronie internetowej sklepu.X.    WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Wzór formularza odstąpienia od umowy.


- Adresat: Riwal Poland sp. z o.o., ul. Zamkowa Wola 31 A, 96 – 200 Rawa Mazowiecka


- Ja, niżej podpisana/y …………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………………………………………………………………………………………………………….

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………………………………………………


- Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………………………………………………………………………………


- Adres konsumenta(-ów): ………………………………………………………………………………………………………………

 
- Data i podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).

Witryna stworzona na platformie